LEGOLVASOTTABB

Közös kezelés a kubánon, Szerb-magyar összefüggések a századfordulón

Mindazonáltal az az általánosnak mondható megfontolás az eddiginél valószínűleg hangsúlyosabban érvényesítendő, hogy éppen az egymástól eltérő célkitűzéseket megfogalmazó nemzeti tudatok egymás ellen szegezett érvei sem képesek elnémítani a szellemi kapcsolatok építését célzó törekvéseket.

a vállízület porcszöveteinek helyreállítása gyógyszerek neve a közös kezelésre

Ezek olykor intézményes eszközökkel segítik a szellemi termékek cseréjét. Már itt jelzem, hogy a Jól ismert példa a Jovan Jovanović Zmajé, aki a magyar irodalom legjelesebb műveinek szerbre adaptálásában részint a szerb irodalom rétegzését, műfaji rendszerének kiteljesítését vitaminok a gerinc porcának helyreállításához, míg a maga költészetének, kulturális tevékenységének bökversek, humoros lapok stb.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című, Rudolf trónörökös irányította monográfia-sorozat sem mellőzte a szerb részvételt, a szerbre sűrűn fordított Jókai Mór közvetített a szerkesztőség és a kiszemelt szerb közvetítők között,6 akik a helytörténeti, folklorisztikai, irodalmi fejezetek megfelelő részeinek elkészítését végezték el.

szülés utáni csípő fájdalom kenőcsök ízületek polyarthritis kezelésére

Szerb részről Jókai Mór regényírói népszerűsége jódarabig töretlennek mutatkozott, s nem csupán Jókai szerbtárgyú művei miatt, hanem elsősorban a romantikus prózai epika adaptálási lehetőségeinek példája okából.

A távlatos magyar vállalkozás, az Egyetemes Irodalomtörténet szláv irodalmak történetét bemutató kötetében alapos fejezet tárgyalja a szerb irodalmat, méghozzá avatott, szerb szerző tollából. A berlini kongresszus felhatalmazása nyomán a Balkánon érdekeit érvényesítő Monarchia Bosznia-Hercegovina okkupációjával, majd annexiójával, hatalmi-politikai vitákat gerjesztett, miközben a kulturális kapcsolatok újabb fejezetének megnyitására is mód nyílt.

Erről röviden csak annyit, hogy a magyar lapok bőségesen mutatták be a háborús események mellett a térség kultúráját, folklorisztikáját, természeti viszonyait, múltját, egykori magyar történeti kapcsolatait: az egymást követő, kötetekben megjelenő útleírások mind a mai napig értékes, tapasztalati úton szerzett információkat tartalmaznak.

Ezen a helyen azonban érdemes kitérnünk arra a látszólagos ellentmondásra, mely a szerb—magyar irodalmi összefüggésekben esetleg egyensúlyzavarként könyvelhető el. Általában elmondható, hogy a szerb kulturális élet jelesei, akik magyar iskolákat látogattak, vagy Budapesten közös kezelés a kubánon egyetemre, kiválóan megtanulták a magyar nyelvet, alaposan megismerkedtek a magyar irodalommal, így a magyar verstani kérdésekkel is tisztában voltak, nemcsak az közös kezelés a kubánon magyar nyelven nem esett nehezükre, hanem az anyanyelvi kulturális elkötelezettség perspektívájából nem úgy tekintettek a magyar kultúrára, mint valamely merőben idegen jelenségre, hanem megbízható tudással, a külső kapcsolatoknál mélyebb ismerettel.

Ennek nem kizárólag a fordításokban látták hasznát, még akkor is, ha ezek a fordítások nemcsak a nyelvi-szerkezeti eltérések miatt voltak olykor adaptációk, hanem a magyar kultúra szemléletében, az olvasási stratégiák tekintetében a magyar költőtársakkal rokon vonások jellemzik őket.

A szerb irodalom jelesei közül többen maguk meglelték az utat ahhoz az irodalomhoz, kultúrához elsősorban a franciáhozmelynek példájából számos elemet átemelhettek a maguk törekvései közé Jovan Dučićés akadtak olyan költői kísérletek, melyek igénybe vették a magyar közvetítést például Dušan Vasiljev Adyét.

Újvidék, Rákóczi Ferenc utca a mai Pozorišni trg ben Forrás: fortepan.

jó ízületi gél a fájdalom egyik ízületről a másikra megy át

Más kérdés, hogy az elsősorban a hivatalos intézmények segítségével történt. Ennek volt előnye: a megjelentetés bizonyossága. De volt hátránya: a magyar fordítók nem tartoztak a magyar irodalom élvonalába, költészeti—nyelvi felfogásuk inkább a Elsősorban olyanokat találunk a fordítók között, akik kétnyelvű vidékről származtak, így mindkét nyelv birtokában voltak ugyanez mondható el a többi szláv nyelvből készült fordításról, oroszból a leginkább azok fordítottak, akik ruszin-ukrán vidékről valók, jóllehet a budapesti egyetemen óta működött szláv tanszék.

Ez egyben azt eredményezte, hogy a tisztességesen elvégzett fordítói munka nem késztette az irodalom iránt érdeklődőket, hogy a szerb fordításokat tartalmazó köteteket a kezükbe vegyék, mivel olyan költői nyelven szólaltak meg, amelyet a kortárs magyar epigon líra művelőitől fölös bőségben már megtapasztaltak.

Ennek az lett a sajnálatos következménye, hogy azok a folyóiratok, melyek az idegen nyelven megszólaló modernségről vagy azok magyar közös kezelés a kubánon egyébként szívesen közöltek kritikákat, nem tartották érdemesnek, hogy ezt a kissé antikváriusi fordítói szemlélettel készült poézist ismertessék.

Jelenlegi hely

A következtetés eképpen szólhat: a szerb modernség fontos reprezentánsai beható tudásra tettek szert a magyar irodalom mozgásirányait tekintve, míg a magyar modernség reprezentánsainak törekvései ugyan párhuzamosságokat mutatnak a szerb írók érdeklődésével Rilkeazonban a szerb vonatkozásoktól függetlenül, azokról mit sem tudva végezték munkájukat.

A fordított költők névsora tanúsítja, hogy egy virtuális szerb irodalomtörténet illusztrációját kapjuk, Laza Kostić azért hiányzik, mert a fordítót hivatali munkája gátolta antológiája kiteljesítésében. Az előszó os. Szászy feladatvállalásul a népköltészeti átültetések után a műköltészetet hozná közelebb a magyar olvasóhoz, kultúraközvetítői aspektusból tekintve a szerb-magyar viszonyokra.

Közös kezelés a kubánon követik a szemelvények. A gondosan szerkesztett kötet azonban nem ér célba a kevésbé tehetséges magyar fordító nyelvi korlátai miatt, jóllehet felismeri, közös kezelés a kubánon a kortárs magyar költők hangján megszólalva, a szerb vers ismerőssé tehető: Jakšić Oszmán Aga című versének fordításakor a fordító mintha Arany-imitációval kísérletezne.

A könyvecske időszerűségét bizonyítja, hogy horvát és szerb részről szintén kísérleteztek a kulturális közeledés leginkább célszerűnek vélt formájával, olyan folyóirat létesítésével, amelynek poetikai törekvéseit az ismeretterjesztés teljesíti ki. Szászy István kötetkéjét. A magam részéről hiába kerestem a kortárs magyar közös kezelés a kubánon a Croatia nyomait. Pedig neves esztendő, nem Szászy István előszavának keltezése miatt, hanem Ady Endre első igazi kötetének a magyar irodalomba való berobbanásáért.

Ady további köteteiben, publicisztikájában nem kevésbé, nem a politikai elit nemzetiségi politikájához igazodott. Csakhogy ez feltehetőleg a rokonszenv megnyilatkozásokon kívül aligha lett volna elegendő a Mindehhez szükséges volt, hogy felismerhető legyen a kortárs európai költészeti törekvésekkel rokonítható költői nyelvi forradalom.

Information on advance seat reservation - Free places: 31 Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból — politikatudomány Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel jogtudomány, politikatudomány, történelema nemzetközi szervezetekkel ENSZ, EUvalamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Rovatunkban szeretnénk az olvasók, a kutatók figyelmébe ajánlani a ben beszerzett külföldi könyveink közül néhány olyat, amelyek minden bizonnyal számot tarthatnak az e tudományterületekkel foglalkozók érdeklődésére. Ezúttal politikatudományi tematikájú köteteink közül ismerhetnek meg néhányat. A könyvek bibliográfiai adatait a borítóképre kattintva tekinthetik meg.

Lehet, hogy nem csupán a véletlen szeszélyes játéka: a Nyugat megjelenésének évében Ízületi ízület 2-3 fok Petrović ban, a Brankovo Koloban tette közzé a szerb irodalom első Rilke-fordításait, míg az első magyar Rilke-fordítás os, a Todor Manojlovićtyal baráti kapcsolatokat ápoló Juhász Gyulától.

Továbbá messze nem elhanyagolható annak bemutatása, hogy mindez mennyiben járult hozzá ahhoz, hogy egy irodalmi régió, egy Literaturlandschaft azonos periódusban működő szerzői kialakítsák egy korszak összképét. Ugyanakkor ez a fajta kutatás nincs tekintettel együttélő népek irodalmainak interferenciáira, arra nevezetesen, hogy anyanyelvi hagyomány és különféle okokkal magyarázható, másféle jellegű, regionális szempont milyen, a látványos hasonlóságok ellenére is, sajátos folyamatokat generál.

térd sérülés következményei gyógyszer térdízületek kezelése

Egyszerűbben szólva: a puszta érintkezési kapcsolatokat hangsúlyozó elgondolás nem egyszer az egyébként rokonszenves egymáshoz közelítések aktánsait felülértékelheti, pusztán azért, mert céljaikkal a politikai ellentéteket az irodalmi rokonulás nemes előmozdításával igyekeznek ellensúlyozni, s kevéssé vannak tekintettel az irodalmiságnak a haszonelvűségre nem egyszerűsíthető tényezőire, például az esztétikai minőség kérdésére.

Márpedig a szerb-magyar érintkezések bővelkednek az olyan jószándékú, de különböző okok miatt kevéssé hatásos, mára inkább történeti dokumentumokká lett megnyilatkozásokban, amelyek az irodalom elé helyezték a kulturális közeledést és az egymás közti megértést, melynek jelentőségét nem szabad tagadnunk, ám ezt fordítások, ismertetések segítségével vélték elérni.

A kétnyelvű, szerbül és magyarul egyaránt publikáló Antonije Hadžićot méltatja egy újságcikk. Kapcsolattörténeti érdekességük vitathatatlan, és nyilván nem maradhatnak ki egy olyan bibliográfiából, amely a kölcsönös fordításirodalmat és ismertetéseket regisztrálná.

Ugyanakkor szerepük részint az anyanyelvi irodalomban, részint a párhuzamokat, átfedéseket jelző regionális irodalmi együttesekben nem értékelhető túlságosan magasra.

Annak érdeme viszont tudatosításra vár, hogy egy olyan törekvésről ad számot, amely az anyanyelvi irodalmat nem elzárkózásában, nem önmagába fordulásában közös kezelés a kubánon el, hanem nyitottságában.

Navigációs menü

Olyképpen, hogy ezúttal szerb-magyar viszonylatban az ismerkedés, a fordítás révén új mozzanatok épülhetnek be, olyan új terület megszemlélésére kínálkozik alkalom, mely az anyanyelvi irodalom műfaji, hangvételi stb. Míg a közvetlen haszon emlegetése irodalom politikai jellegű és némileg naiv is, az irodalomtól várván a politikai ellentétek csökkentésétaz irodalmi értékek cseréje, más irodalmak tanulmányozása az anyanyelvi irodalom tájékozódását jelentékeny mértékben szélesíti, a regionális irodalmi tudat honosítására utalhat.

S bár némi eltolódás vehető észre a szerb és a magyar irodalom adaptációs stratégiájának kronológiájában, valójában a genetikus érintkezések jellege mutatja igen beszédesen, hogy nagyjában—egészében egy irányba tart a két irodalom, a francia- és részben angol: Oscar Wilde! A szerb és a magyar modernségnek ezért válhatott jellegadó költői személyiségévé Ady Endre, aki Todor Manojlović modern irodalmakat feldolgozó,17 esszéisztikusan fogalmazott történeti munkájában szintén olyan költőként jelenik meg, mint aki a Isten, lázadás, nő, bor, haza egyidejűleg, összefonódottságában, életigenlő és szatirikusba hajló pátosszal jut kifejeződéshez.

LEGOLVASOTTABB

Az as demokrata és köztársasági Magyarország teljes joggal ismerte el a magáénak Adyt. Ezek a lelkesült sorok szembesíthetők egyfelől Manojlović életrajzi adataival, nagyváradi jelenlétével, melynek során a magyar modernség meghatározó kiadványának Holnap-antológiák szereplőivel találkozhatott, Adyval, Juhász Gyulával, továbbá a német verseiből fordító Emőd Tamással.

Ez a fajta többnyelvűség tette lehetővé, hogy Manojlović ne külső résztvevőként legyen részese egy olyan szerveződésnek, amely ugyan a magyar irodalmi modernség áttörését szorgalmazta, de amely a magyarul olvasó-értő nem-magyar írástudók számára nem kevés tanulságot hozott. Ugyanakkor a két- és többnyelvűség nem pusztán a szerb modernség képviselőinek megkülönböztető sajátossága, Todor Manojlović mellett például Veljko Petrovićnak, aki csak egy darabig haladt együtt az irodalom és irodalmi gondolkodás megújításán munkálkodókkal például Adyvalhanem hasonló jelenségek a magyar művelődést is jellemzik: Zalai Béla magyar írói körökből indult, hogy a német nyelvű bölcselet művelője legyen, Balázs Béla és Lukács György későbbi nagyívű pályáját a német kultúrában német egyetemi stúdiumaival, elmélyülését a német irodalomban magyar nyelvű esszéivel alapozta meg.

És általában: a magyar irodalmi modernség a világirodalom újfajta szemléletével, a maga válogatási ajánlataiban igazolta saját modernségének jogosultságát, akár a szerb. E két problémahalmazt végiggondolva, néhány esettanulmány fölvázolásával érzékeltetném a kontaktológiai kutatások lehetőségét, illetőleg a szerb-magyar analógiák elemzésének talán célszerűbbnek ígérkező módját.

Nem egy orvos és joghallgató iratkozott be a szlavisztika professzorának, a főleg nyelvészettel foglalkozó Asbóth Oszkárnak a kurzusára. A Tekelijanum szerb diákjai két- illetve többnyelvűségük révén nem egyszerűen betekintést nyertek a magyar és a német nyelvű kultúrába, és ezt kihasználva mintegy közvetítettek a két kultúra között, Budapesten kiépült kapcsolati hálójukat kihasználván, aktívan vettek részt az anyanyelvi művelődés mellett a magyarban is.

Beszédes példa Tihomir Ostojić adatközlése az Irodalomtörténeti Közleményekben, mely nem pusztán kapcsolattörténeti okokból jelentékeny. Ezzel érkeztünk el a következő állomásra. Budapest, a Tabán és Krisztinaváros ban Forrás: fortepan. Ezúttal az irodalmi szemelvényekről ejtek néhány szót: bizonyára nem tévedés, ha a válogatásban, a fordítók kijelölésében Veljko Petrovićnak tulajdonítom a főszerepet.

Kategóriák

Itt jegyzem meg, hogy az Az ő munkálkodásához fűződik Mihovil Nikolić, Andrija Milčinović, Sima Matavulj, Silvije Strahomir Kranjčević, Jovan Dučić, Svetislav Stefanović verseinek fordítása, valamint jórészt ő írta azokat a rövidebb prózai ismertetéseket, amelyek az egyes szerb és horvát szerzőket mutatták be.

Az említetteken kívül Dórits István és a népköltészet átültetőjeként nevet szerzett Dömötör Pál található a fordítók között. Általában elmondható, hogy a válogatás híven tükrözi a modernség költőinek törekvéseit, nemcsak a válogatás, hanem a szemelvény, majd a rövid bemutatás együtt akár mai nézőpontból is kielégítőnek minősíthető. A szorgalmas és figyelmes olvasó s ez jórészt a magyar irodalommal ismerős Veljko Petrovićnak köszönhető a fordításokban rácsodálkozhatott az Ady előtti magyar modernséggel rokon jelenségre, inkább a szerb, mint a kevesebb közlés révén töredékesen közvetített horvát irodalom vonatkozásában.

S emberi könyökízületek betegségei aképpen is értelmezhető, hogy Veljko Petrović elsajátította a modern magyar költői beszéd egy változatát, és ennek a szerb költészettel való vélt vagy valódi hasonlóságára építette magyar fordításait. Külön érdekesség Kranjčevićnek a szerb költő tolmácsolásában publikált magyar verse, mely tágabb regionális megfontolásokra utalhat.

Tartalomjegyzék

Annyi talán ebből a vázlatos előadásból is kitetszik, hogy Veljko Petrović szerb költőként olyan magyar költői magatartással rokonul, amely az os esztendőt megelőző periódusban semmiképpen nem lehetett ismeretlen; így földerengett annak lehetősége, hogy ezekben a fordításokban föltetsző analógiák további együttműködésre ösztönöznek.

Ady franciás érdeklődése vita tárgya lett, a modernség képviselői pedig harcban a hivatalossággal, önnön legitimációjukért küzdöttek, saját irodalom- és világirodalomfelfogásuk elismerését kívánták elérni.

Mindkét célkitűzés: az európai modernséggel együtthaladás és a dunatáji népekkel való szövetkezés erőteljesen visszhangzott a szerb költészetben, és ennek következménye Ady lírájának olyan szerb értékelésében volt érzékelhető, mely Adyt fenntartás nélkül az európai modernség élvonalában látta. A vers egy másik helyén az Ady-költészet során feltáruló szimbolikus helyszínen játszódnak le a mitológiába hajló történések: Kroz Bulevar Sen Mišel jezdili su pegazi Koje ste vi i oslobodili iz akademskih štala… A Boulevard Saint Michelen pegazusok nyargaltak, Az Akadémia istállójából Ti szabadították ki őket.

Csuka Zoltán ford. A vers másik részében fölhangzó keresztnevek Guillaume, Endre immár a saját költészetbe integrált más költői világgal azonosuló, az integrálásban sajáttá emelt új líra személyes dokumentációjára ismerhetünk.

További vizsgálódást igényel Manojlović versbeli helyesírása, vajon van-e szerepe az Ady-lírának abban, hogy allegorikusan értett főneveit Život, Ljubav nagy kezdőbetűvel írja? Az intenzív foglalatosság az Ady-költészettel bukkan ki Manojlović különféle korszakaiban, az önigazolásra előhozott célzások, allúziók, idézetek egy esetben magyarul! Közös kezelés a kubánon a Proljeće u klijalu Adyt beállítja egy Mallarmé—Dante—Rimbaud-sorba, Ady érzéki és halálos tubarózsáiról szólva Tuberoze Andrija Adija erotično i samrtnea Pesma o letećem kamenu az ének a felszálló kőről első versszaka rájátszás Ady A föl-földobott kő című versére, olyan továbbírása Ady vallomásos versei egyikének, amely a megváltozott történelmi helyzetben is működőképesnek bizonyulhat, A Čovek usred nečovečnosti az Ember az embertelenségben verscímét és -sorát idézi, a világháborúkban vergődő költő reményen túli reményét Adyra hivatkozva írja tovább.

Az első két kategóriában öt-öt táncot kell a versenyzőknek eltáncolniuk standard táncok: angol keringő, tangó, bécsi keringő, slow fox és quickstep; latin-amerikai táncok: samba,  cha-cha, rumba, paso doble, jivea tíztánc versenyeken a versenyzőknek egy verseny keretein belül kell bemutatniuk az öt standard és az öt latin-amerikai táncot.

Gondoljuk hozzá Manojlović értekező és emlékező prózáját, melyben Ady mellett a poeta doctusként tisztelt Babits Mihály, a nagyváradi jóbarát Juhász Gyula, akit Heredia és Samain közelébe emel, valamint a futuristák mellé helyezett Kassák Lajos26 lényeges szerephez jut. Új fejezetként a két világháború között a külső körülmények szorítása következtében lassan alakuló-eszmélő vajdasági magyar irodalom és olyan szerb szerzők munkássága lép be történetünkbe, mint amilyen magyar részről Csuka Zoltáné, szerb részről Mladen Leskovacé.

Időpontok:

A tanulmány megjelent: Tiszatáj, 72 : 9. Szintézis igényű: Szomszédság és közösség. Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Budapest, Fried István: A délszláv népköltészet magyar recepciója Kazinczytól Jókaiig.

BudapestIn: Uporedne istraživanja, 2. Beograd, In: Iz istorije srpsko-madjarskih kulturnih veza.

a kéz apró ízületeinek betegségei név ízületi fájdalom

Glavni redaktori: Kovaček, Božidar — Lastić, Radomir. Novi Sad — Budimpešta, közös kezelés a kubánon Popovics Lázár: Zmáj-Jovánovics János és a magyar költészet. In:  Szomszédság és közösség. Popovics Pál [Pavle Popović]: Szerbek és horvátok.

Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból – politikatudomány | Országgyűlési Könyvtár

In: Egyetemes Irodalomtörténet, IV. Palavestra, Predrag: Istorije moderne srpske književnosti. Már itt jelzem, Todor Manojlović irodalomtörténeti szintézisének magyar irodalmat bemutató fejezetét: Osnove i razvoj moderne poezije. Szászy István: Szerb költőkből.